Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва за ЄДРПОУ 02545927
Територія Корабельний за КОАТУУ 4810136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти        
Періодичність: річна  Одиниця виміру: грн. коп.          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 13771276,94 13771276,94 13758941,41 13758941,41
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 13771276,94 13758941,41 13758941,41
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 8791613,94 8790325,67 8790325,67
Оплата праці 2110 040 7188618,61 7188618,61 7188617,51 7188617,51
Заробітна плата 2111 050 7188618,61 7188617,51 7188617,51
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070 1602995,33 1602995,33 1601708,16 1601708,16
Використання товарів і послуг 2200 080 2678957,00 2678955,74 2678955,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 696487,00 696486,59 696486,59
                           
                                 
201900000005216276   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 3211,00 3211,00 3211,00 3211,00
Продукти харчування 2230 110 573060,00 573060,00 573059,40 573059,40
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 123967,00 123967,00 123967,00
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 1282232,00 1282232,00 1282231,75 1282231,75
Оплата теплопостачання 2271 160 1065179,00 1065179,00 1065179,00
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 47654,00 47654,00 47654,00
Оплата електроенергії 2273 180 169399,00 169398,75 169398,75
Оплата природного газу 2274 190
Оплата інших енергоносіїв 2275 200
Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320 2300706,00 2300706,00 2289660,00 2289660,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340 2136470,00 2136470,00 2136470,00
Інші виплати населенню 2730 350 164236,00 153190,00 153190,00
Інші поточні видатки 2800 360
Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
                           
                             
201900000005216276   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X 820454,00 X X X X
                           
                             
201900000005216276   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Глазачев ЮБ    
                   
  Головний бухгалтер       Абрамова НВ    
                   
  ” 09 ” січня 2019р.