Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2018 рік

    Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва за ЄДРПОУ 02545927
Територія Корабельний за КОАТУУ 4810136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету          
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти        
Періодичність: річна  Одиниця виміру: грн. коп.          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього X 010 117007,23 117007,23 X X
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 117007,23 X X X 117007,23 X X X X
                               
                                       
201900000005216755   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X X X X X
Фінансування X 060 X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів – усього X 070 117007,23 X X X X 117007,23 X X
у тому числі: Поточні видатки 2000 080 117007,23 X X X X 117007,23 X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X X
Оплата праці 2110 100 X X X X X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X X X
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X
Нарахування на  оплату праці 2120 130 X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 117007,23 X X X X 117007,23 X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 87971,92 X X X X 87971,92 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 1357,40 X X X X 1357,40 X X
Продукти харчування 2230 170 4280,91 X X X X 4280,91 X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 23397,00 X X X X 23397,00 X X
Видатки на відрядження 2250 190 X X X X X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X X X
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 X X X X X X
Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 X X X X X X
                               
                                   
201900000005216755   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 X X X X X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X
Стипендії 2720 400 X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 X X X X X X
Капітальні видатки 3000 430 X X X X X X
Придбання основного капіталу 3100 440 X X X X X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів 3122 480 X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 500 X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X
                               
                                   
201900000005216755   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 X X X X X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 X X X X X X
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 650 X X X X X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 X X X X X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 X X X X X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 X X X X X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 X X X X X X
                   
                 
  Керівник     Глазачев ЮБ    
                 
  Головний бухгалтер     Абрамова НВ    
                 
  ” 09 ” січня 2019р.          
                                 
                                       
201900000005216755   АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “         ст. 4 з 4